Nyere forskning på innovasjon i jordbruket viser til at samhandling og kommunikasjon er avgjørende for å få til vellykkede innovasjoner. Dette går fram i en ny rapport utgitt ved Ruralis. Rapporten er skrevet av en forskergruppe fra prosjektet Kompetent bonde.

Sosiale relasjoner er grunnleggende viktig hvor kunnskap skal utvikles og utveksles. For eksempel må en rådgiver i jordbruket ha både fagkompetanse og relasjonskompetanse for å kunne utøve sin jobb overfor bonden. Rådgiverne har flere roller og dels er disse endret. Fortsatt har rådgivere roller som kunnskapsformidlere, kontrollører mv, men samtidig er coaching, kunnskapsmegling, implementering, kvalitetssikring av kunnskap og felles kunnskapsutvikling stikkord for til dels nye roller. Dette stiller nye krav til rådgiveren, både til å håndtere kravene og å veksle mellom rollene.

Rapporten gir en oversikt over norsk og internasjonal forskning på tema knyttet til rådgiving, kunnskap og innovasjon i jordbruket. Oversikten omfatter også en kort gjennomgang av de mest aktuelle faglige perspektiver som brukes i dag. Rapporten avsluttes med å peke på utfordringer forfatterne mener man har i det norske kunnskaps- og innovasjonssystemet i jordbruket. Det blir blant annet pekt på behovet for å legge bedre til rette for innovasjon og endringer i egen rådgiverorganisasjon.

Last ned rapport:

r2_18-kompetanse-og-rdgiving-i-jordbruket-med-forside