Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker (KOMPETENT BONDE)

(Improving farmers’ competence by more efficient interaction between farmer, advisory services and research (COMPETENT FARMER)) 

Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser, trygg norsk mat med høy kvalitet og konkurransekraft i hele verdikjeden er prioriterte forskningstema hos både næring og politiske myndigheter. For å oppnå dette kreves et velfungerende kunnskaps- og innovasjonssystem.

Hovedmålet for prosjektet er å forbedre metodene for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse.

Delmål:

 1. Framskaffe kunnskap om:
  • Status for forskning om jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem.
  • Bondens samhandling med sine veiledere.
  • Bondens muligheter til å forbedre integrasjonen av forskningsbasert kunnskap med egen erfaringsbasert ekspertise.
  • Bruk av nye samarbeidsformer og ny kommunikasjonsteknologi for å styrke kommunikasjonen i et kunnskaps- og innovasjonssystem.
  • Erfaringer med veiledningstjeneste i jordbruket i Nederland og Sveits.
 2. Styrke bondens kompetanse ved å utvikle, teste og implementere nye samarbeidsmodeller mellom bønder og veiledningstjeneste. Gjennom et samarbeid med fem store næringsaktører vil prosjektet gi både konkrete resultater og praktisk kunnskap om hvordan man kan få det til.
 3. Utvikle forslag til strategi og tiltak som kan styrke bønders kompetanse gjennom å omsette forskningsbasert kunnskap til praksis.

Aktivitetene i prosjektet består av analyser av jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem, samt dybdestudier av veiledningseksempler. Videre har prosjektet en betydelig aksjonsrettet del hvor pilotprosjekter eid av næringsutøverne prøver ut nye arbeidsmetoder i praksis i samarbeid med forskerne. Det vil bli lagt stor vekt på formidling fra prosjektet. Det er en ambisjon at prosjektet skal bringe norsk forskning på feltet inn i internasjonalt forskningssamarbeid.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsmiljøene Norsk senter for bygdeforskning (søker og prosjektansvarlig), NILF, Universitetet i Oslo, NTNU og Trøndelag Forskning og Utvikling. Prosjektet vil også dra nytte av anerkjente forskere fra Nederland og Sveits. Næringsutøvere er sterkt representert i prosjektet både gjennom medfinansiering og ikke minst gjennom betydelig arbeidsinnsats i pilotprosjektene. Næringspartnere er: TINE, Nortura, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri og Midt-norsk samarbeidsråd for landbruket. I tillegg har fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag sagt seg villige til å bidra med finansiering.

Du kan laste ned og lese hele prosjektbeskrivelsen som ble gitt i finansieringssøknaden (kun på engelsk). Klikk her: Project description revised Competent Farmer 02-02-2015