– Kunnskap er innvevd i produksjonen, i daglige husholdsaktiviteter, i bondens nettverk og i jordbrukets kunnskapssystem, sier seniorforsker Jostein Vik. Kunnskap er ikke noe man kun kan lese seg til.

Når kunnskapen er slik innvevd blir det også stor variasjon både i bøndenes kunnskap og hvordan de forholder seg til kunnskap. Vik har utført en analyse på grunnlag av datamateriale fra undersøkelsen «Trender i norsk landbruk» som Bygdeforskning gjennomfører hvert andre år.

Analysen har ledet fram til seks ulike kunnskapstyper:

  • Den selvsikre bonden
  • Den kunnskapssøkende bonden
  • Den erfarne bonden
  • Den kollektivt orienterte bonden
  • Den kunnskapskjøpende bonden
  • Den velutdannete bonden

Benevnelsen på typene er foreløpig oversatt fra engelsk til norsk.

Et viktig poeng fra dette arbeidet er at de i kunnskapssystemet som jobber opp mot bønder, slik som rådgivere, utstyrsleverandører og andre, må ta inn over seg denne variasjonen blant bønder og tilby varierte tjenester som når fram til flere bondetyper.

Jostein Vik i panelet.

 

Jostein Vik har sammen med Egil Petter Stræte skrevet et artikkelutkast som nylig ble presentert på en konferanse i Innsbruck, System Dynamics and Innovation in Food Networks. Her kan du se mer om konferansen: http://www.fooddynamics.org/index.html

 

 

 

Det vil bli arbeidet videre med å få artikkelen publisert i et vitenskapelig tidsskrift. Foreløpig kan du her se plansjene som ble brukt i presentasjonen:  IGLS presentation embedded competence final