– Organisasjoner må aktivt bygge en kapasitet for at de skal oppnå vedvarende læring, sa Roger Klev fra Praxes AS i et foredrag nylig for prosjektgruppa i Kompetent bonde.

En viktig del av prosjektarbeidet er å bidra til at prosjektpartnerne også skal øke kompetansen på hvordan læring i deres organisasjonen skal skje også på lengre sikt, og ikke bare i forbindelse med dette relativt kortvarige prosjektet.

Roger Klev fra Praxes AS.

Roger Klev bidrar selv inn i prosjektet med sin lange erfaring med organisasjonsutvikling. Han viste til klassikeren «Den femte disiplinen» av Peter Senge. Den handler om evnen til å forstå hvordan ulike aktiviteter og resultater i en organisasjon er knyttet sammen slik at organisasjonen kan korrigere raskt, riktig og effektivt.

Samskapt læring Med Morten Levin i spissen har Roger Klev deltatt i miljøet ved NTNU og blant annet utviklet en modell for samskapt læring. De har pekt på fire tiltak som vi i en organisasjon kan ta tak i for å bli en bedre lærende organisasjon:

  • «Vi utvikler en sterk og etterprøvbar forståelse av de systemene vi er en del av, og spør oss hvilke impulser som kan komme til å påvirke oss sterkt
  • Vi tar godt vare på krevende kunder/brukere, innovative leverandører og utålmodige medarbeidere, fordi de utfordrer oss
  • Vi utvikler organisasjonens kompetanse i å mestre endringer/utfordringer, og utvikler evne til å være pådrivere for endring
  • Vi skaper læringsarenaer der ulike deler av organisasjonen kan involveres både i å etablere forståelse av utfordringer og å skape nye løsninger som de selv kan ta medansvar for»

Fra teori til praksis

Foredraget ble holdt på ei samling for prosjektgruppa. Prosjektet er nå inne i en fase hvor det skal startes opp med konkret utviklingsarbeid hos de deltakende næringspartnerne. I løpet av dette året skal det prøves ut metoder, verktøy eller ny organisering for å se om det kan gi en bedre rådgivingseffekt overfor bønder. Næringspartnerne vil prøve ut tiltak som er dagsaktuelle for deres hverdag. Dette vil det kommer mer nytt fra på denne nettsida.