Rådgiveren har utfordringer når hun eller han på den ene siden skal være en støtte for bonden og på den andre siden også må sikre sin egen inntekt fra markedet. Dette ble illustrert da prosjektet Kompetent bonde nylig arrangerte et seminar i Wageningen i forbindelse med en studietur til Nederland. Flere innledere fra Nederlandske kunnskapsmiljøer var invitert til å reflektere over sine erfaringer med relasjonene mellom bonde, rådgiver og forsker. Formålet var å få fram innsikt som kan styrke samarbeidet mellom disse aktørene. Seminaret viste at de ulike interessene er svært styrende for hvordan det legges opp til samarbeid og hvilken motivasjon de har for det.

Harm Brinks fra det private rådgiverfirmaet Delphy fortalte om hvordan omlegginga fra slutten av 1990-årene med stor andel offenlig finansiering til i dag hvor de er 100 prosent privatfinansiert og de aller meste av inntektene kommer direkte fra bønder i form av betaling for veiledning. De har også orientert seg mot utlandet, også i Norge. 30 prosent av inntektene kommer fra andre land enn Nederland. Denne overgangen hadde vært vanskelig for mange rådgivere. Delphy legger vekt på opplæring og faglig utvikling av sine ansatte, men Brinks pekte på at et det er ei utfordring å få inn forskningsbasert kunnskap inn i rådgivinga. Brinks’ plansjer kan se her: advisory-services_delphy_norwegian-group-sept-2016

Harm Brinks.
Harm Brinks.

Marian Blom fra Bionext tok for seg hvordan det arbeides med rådgiving innen økologisk jordbruk. Hun la sterk vekt på at det er viktig å skape nok møtearenaer hvor bønder og rådgivere kan møtes ansikt til ansikt. Hun framhevet også at det er viktig finansiering av FoU-prosjekter tar høyde for at både forskere og rådgivere skal delta. Hennes plansjer: 160928-presentation-bionext

Marian Blom.
Marian Blom.

Pieter de Wolf fra Wageningen Plant Research tok utgangspunkt i at det var viktig å skille mellom forskning og praksis. Forskning må ha en friere rolle og man kan ikke forlange direkte at alt skal være direkte til nytte på kort sikt. Innovasjon handler om å omsette i praksis, og her må det være fri fra å for eksempel publisere vitenskapelig. de Wolf viste til egen erfaring fra feltet. Hans plansjer: pieter-the-challenge-of-connecting-research-to-practice

Pieter de Wolf.
Pieter de Wolf.

Robbert Robbemond fra Wageningen Economic Research presenterte flere eksempler på arbeid igang som er relatert til bruk av IKT. Evnen til å håndtere store datamengder og til å bruke de i sann tid blir viktigere framover, og dette arbeides det med. Hans plansjer: robbert-robbemond-hotel-de-wereld

Robbert Robbemond.
Robbert Robbemond.