Nye idéer og innovasjon på gårdsnivået springer gjerne ut fra en tett kontakt i bøndenes sosiale nettverk, hvor også rådgivere har en viktig rolle. Dette viser en ny masteroppgave fra Universitetet i Oslo.

Natalia Pineguina har skrevet masteroppgaven med tittel “Innovation on dairy cattle farms in Norway – A case study of farm-level innovation as part of a greater system of innovation”. Oppgaven knyttet til temaet innovasjon og entreprenørskap ved Universitetet i Oslo. Oppgaven er gjort i samarbeid med prosjektet Kompetent bonde.

I oppgaven undersøkes hvordan innovasjon foregår på norske melkegårder, mens bøndene mottar rådgiving fra Tines rådgivingstjeneste. Seks aspekter ved innovasjonsprosessen er i fokus: type idéer og innovasjoner som forekommer, kilder til nye idéer, hvordan idéer videreutvikles, aktører som er involvert, hindringer for innovasjon og drivere av innovasjon på gårdsnivå. Kombinasjonen av aspektene har ikke vært undersøkt i tidligere forskning på innovasjon i (norsk) jordbruk.

Oppgaven bidrar til eksisterende litteratur ved å fokusere på innovasjonssystem perspektivet på mikro-nivå og fokus på erfaringer og praksiser til melkebønder som individer i et større innovasjonssystem. Forskningen bidrar til en dypere forståelse av innovasjonsprosessen på gårdsnivå, som utgjør et viktig grunnlag for videre forskning på innovasjon i norsk jordbruk, samt som kan bli brukt til videreutvikling av Tines rådgivingstjeneste.

Forskningen var utført som en case studie i Trøndelag med fokus på melkeprodusenter som produserer for Tine og mottar rådgiving fra Tine. Gjennom to kvalitative intervjuer med en melkebonde og hans rådgiver fra Tine, samt en kvalitativ spørreundersøkelse besvart av 57 melkebønder, viser funn at det finnes mange kreative og innovative melkeprodusenter. Typer ideer og innovasjoner, som forekommer på gårdsnivå, strekker seg utover teknologi og involverer nytenkning, nye produkter og nye prosesser. Nye idéer kommer fra interaksjon med ulike rådgivere og bøndenes sosiale nettverk, statlige lover og ikke minst fra bøndene selv. Videreutvikling av idéer foregår gjennom tett interaksjon med rådgivere fra Tine, spesielt ved problemer på gården, manglende kunnskap om spesifikke temaer og beslutning om store veivalg. Aktører, som er involvert i innovasjonsprosessen på gårdene, inkluderer Tine, rådgivere fra andre rådgivingstjenester i Norge, bondens familie, naboer, lokale myndigheter og finansieringsrelaterte institusjoner. Hindringer for innovasjon er vernet bygg på gården, rutiner i fjøset og dårlig økonomi, mens drivere av innovasjon er tilgjengelig finansieringsmuligheter, statlige lover, Tines rådgivingstjeneste og bøndene selv.

For at bønder skal få en større innovasjonskapasitet og kunne tilpasse seg endringer i samfunnet, er det nødvendig at de får mer oppmerksomhet og støtte fra andre aktører i innovasjonssystemet i norsk jordbruk, enn det de får i dag. Oppmerksomheten bør rettes spesielt til utfordringer og hindringer som oppleves på gård-nivå i forbindelse med innovasjon. Bedre tilrettelegging for og videre studier av innovasjon på gårdsnivå i lys av innovasjonssystem perspektivet anbefales inkludert i videre forskning.

Her kan du laste ned oppgaven: master_thesis_natalpi_2016

Natalia Pineguina
Natalia Pineguina