Hvordan kan bonden spilles god? I et nytt prosjekt kalt Kompetent bonde, skal en rekke forskningsmiljøer og næringsorganisasjoner gå sammen om å forbedre arbeidet med å gjøre bøndene enda mer i stand til å møte jordbrukets utfordringer.

Økt bærekraftig matproduksjon med norske ressurser, trygg norsk mat med høy kvalitet og konkurransekraft i hele verdikjeden er prioriterte mål hos både næring og politiske myndigheter. For å oppnå dette kreves et velfungerende kunnskaps- og innovasjonssystem hvor forskning, rådgiving og bønder inngår. Den klassiske rådgiveren i jordbruket står overfor utfordringer når det gjelder å yte service både overfor spesialistbonden og gjennomsnittsbonden, samtidig som tilgangen på ny forskningsbasert kunnskap er formidabel.

Kompetanse

Hovedmålet for dette prosjektet er å forbedre metodene for å utvikle og styrke bøndenes kompetanse. En betydelig del av prosjektet er aksjonsrettet med pilotprosjekter hvor nye arbeidsmetoder skal prøves ut i praksis i et samarbeid mellom rådgivere, bønder og forskere. Gjennom et samarbeid med fem store næringsaktører vil prosjektet gi både konkrete resultater og praktisk kunnskap om hvordan man kan få det til. Ambisjonen er å gjøre bruk av nye samarbeidsformer og ny kommunikasjonsteknologi for å styrke kommunikasjonen.

Analyser og dybdestudier

Det skal også gjøres analyser av jordbrukets kunnskaps- og innovasjonssystem, samt gjennomføres dybdestudier av veiledningseksempler. Det er en ambisjon at prosjektet skal bringe norsk forskning inn i internasjonalt forskningssamarbeid på feltet.

Tverrfaglige forskningsaktører og næringspartnere

Prosjektet, som skal vare fram til 2018, er et samarbeid mellom forskningsmiljøene Norsk senter for bygdeforskning (prosjektansvarlig), NILF (NIBIO fra 1. juli 2015), Universitetet i Oslo, NTNU og Trøndelag Forskning og Utvikling. Prosjektet vil også dra nytte av anerkjente forskere fra Nederland og Sveits. Hovedfinansieringen kommer fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Næringsutøvere er sterkt representert i prosjektet både gjennom medfinansiering og ikke minst gjennom betydelig egeninnsats i pilotprosjektene. Næringspartnere er: TINE, Nortura, Norsk landbruksrådgiving, Felleskjøpet Agri og Midt-norsk samarbeidsråd for landbruket (Grønn forskning). I tillegg bidrar fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag med finansiering.

Norsk tittel: Forbedring av bøndenes kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker (Kompetent bonde).

Engelsk tittel: Improving farmers’ competence by more efficient interaction between farmer, advisory services and research (COMPETENT FARMER)

Kontaktperson:

Egil Petter Stræte, Norsk senter for bygdeforskning.